آیین نامه ها و فرم ها

1-   شرکت و ارائه مقاله در مجامع بین المللی 


2- فرصت مطالعاتی

3- فرصت مطالعاتی و کنفرانس های داخلی

       4-  اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)


       5-  مقالات چاپ شده

6-  طرح های پژوهشی

 
7-  نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه مراغه 

8-  ارزیابی فعالیت های موظفی اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه 9-  کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره
10-  دوره پسا دکتری
11- حمایت از فعالیت های دانشجویی

12- پژوهشگران برتر سال