پژوهشگران برتر

پژوهشگران برتر دانشگاه از سال 1387-1401:

 
 
پژوهشگران برتر سال 1401
دکتر هومان مراپور پژوهشگر برتر دانشگاه
دکتر محمد مهدی زاده پژوهشگر برتر اول علوم پایه
دکتر محسن پادروند پژوهشگر برتر دوم دانشکده علوم پایه
دکتر محمدرضا مرشدلو پژوهشگر برتر اول دانشکده کشاورزی
دکتر مهدی رحمتی پژوهشگر دوم دانشکده کشاورزی
دکتر علی افشاری پژوهشگر برتر اول دانشکده علوم انسانی
دکتر امید مبارکی پژوهشگر برتر دوم دانشکده علوم انسانی
دکتر شهرام آجری پژوهشگر برتر اول دانشکده فنی و مهندسی
دکتر سینا صادق فام پژوهشگر برتر دوم دانشکده فنی و مهندسی
دکتر محمدرضا مرشدلو پژوهشگران برتر استانی
 
                                              پژوهشگران برتر سال 1400                   
دکتر مهدی اسرافیلی پژوهشگر برتر دانشگاه و اول دانشکده علوم پایه
دکتر اصغر رحيمي پژوهشگر دوم دانشکده علوم پایه
دکتر غلامرضا گوهري پژوهشگر اول دانشکده کشاورزی
دکتر ناصر صباغ نیا پژوهشگر دوم دانشکده کشاورزی
دکتر سولماز بابائي بناب پژوهشگر برتر اول دانشکده علوم انسانی
دکتر هوشنگ سرور پژوهشگر برتر دوم دانشکده علوم انسانی
دکتر رسول معروفي آذر پژوهشگر برتر اول دانشکده فنی و مهندسی
دکتر حميدرضا احمدي پژوهشگر برتر دوم دانشکده فنی و مهندسی
دکتر امیر هادی ضیائی پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک 
پژوهشگران برتر سال 1397
صورتجلسه شماره 158-97 - مورخ 13/9/97 شورای پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر ناصر صباغ نیا پژوهشگر برتر دانشگاه و اول دانشکده کشاورزی
دکتر مهدی رحمتی پژوهشگر دوم دانشکده کشاورزی
دکتر باقر افتخاری پژوهشگر اول دانشکده علوم پایه
دکتر بیاض دارابی پژوهشگر دوم دانشکده علوم پایه
دکتر علی ولیقلی‌زاده پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی
دکتر محمد سبزی پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی
پژوهشگران برتر استانی
دکتر مجتبی امینی
 
                                              پژوهشگران برتر سال 1396                   
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر مهدی اسرافیلی پژوهشگر برتر دانشگاه
دکتر اصغر رحیمی پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه
دکتر هوشنگ سرور پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی
دکتر عزت اله اسفندیاری پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی
      پژوهشگران برتر استانی
دکتر ناصر صباغ نیا

 
                    پژوهشگران برتر سال 1395                   
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر غلامرضا مهدوی نیا پژوهشگر برتر دانشگاه
دکتر مرتضی ایرانی فام پژوهشگر برتر اول دانشکده علوم پایه
دکتر محمد مهدی زاده پژوهشگر برتر دوم دانشکده علوم پایه
 پژوهشگران برتر استانی
دکتر صادق رستم نیا
 
                                              پژوهشگران برتر سال 1394                   
صورتجلسه شماره 117-94 - مورخ 17/9/94 شورای پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر صادق رستم نیا پژوهشگر برتر دانشگاه
دکتر مجتبی امینی پژوهشگر برتر اول دانشکده علوم پایه
دکتر میر مهدی ابوالقاسمی پژوهشگر برتر دوم دانشکده علوم پایه
دکتر محمد باقری پژوهشگر برتر اول دانشکده کشاورزی
دکتر محسن جان محمدی پژوهشگر برتر دوم دانشکده کشاورزی
دکتر محمد رضا اکبرپور پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی


 
                                              پژوهشگران برتر سال 1393                   
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر موسی صابر پژوهشگر برتر دانشگاه
دکتر باقر افتخاری سیس پژوهشگر برتر اول دانشکده علوم پایه
دکتر کریم کاکائی پژوهشگر برتر دوم دانشکده علوم پایه
دکتر ناصر صباغ نیا پژوهشگر برتر اول دانشکده کشاورزی
دکتر حمید حاتمی ملکی پژوهشگر برتر دوم دانشکده کشاورزی
دکتر علی ولیقلی زاده پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی
دکتر رسول دانشفراز پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی
پژوهشگر برتر استانی
دکتر مهدی اسرافیلی 
 
                                             پژوهشگران برتر سال 1392                   
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی پژوهشگر برتر دانشگاه
دکتر صادق رستم نیا پژوهشگر برتر اول دانشکده علوم پایه
دکتر مجتبی امینی پژوهشگر برتر دوم دانشکده علوم پایه
دکتر محسن جان محمدی پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی
دکتر هوشنگ سرور پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی

 


 
                                              پژوهشگران برتر سال 1391                   
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر موسی صابر پژوهشگر برتر دانشگاه
دکتر مهدی اسرافیلی پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه
دکتر محمد باقری پژوهشگر برتر اول دانشکده کشاورزی
دکتر ناصر صباغ نیا پژوهشگر برتر دوم دانشکده کشاورزی
دکتر رسول دانشفراز پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی
پژوهشگر برتر استانی
دکتر موسی صابر


 
                                              پژوهشگران برتر سال 1390                   
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر محمد باقر حسن پور اقدم پژوهشگر برتر دانشگاه
دکتر اصغر رحیمی پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه
دکتر موسی صابر پژوهشگر برتر اول دانشکده کشاورزی
دکتر عزت اله اسفندیاری پژوهشگر برتر دوم دانشکده کشاورزی
پژوهشگر برتر استانی
دکتر محمد باقر حسن پور اقدم
 
                                              پژوهشگران برتر سال 1389                   
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر شهرام نجف­زاده پژوهشگر برتر دانشگاه
دکتر بیاض دارابی پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه
مهندس محمد علی اعظمی پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی
دکتر رسول دانشفراز پژوهشگر برتر دانشکده دانشکده فنی-علوم انسانی
پژوهشگر برتر استانی
دکتر شهرام نجف­‌زاده
دکتر اصغر رحیمی


 
                                              پژوهشگران برتر سال 1388                   
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر محمد باقر حسن پور اقدم پژوهشگر دانشکده کشاورزی
دکتر اصغر رحیمی پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه
 
                                              پژوهشگران برتر سال 1387                   
نام و نام خانوادگی عنوان کسب شده
دکتر عزت اله اسفندیاری پژوهشگر دانشکده کشاورزی
دکتر شهرام نجف­زاده پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه