تفاهم نامه ها

 
اهم تفاهم‌نامه‌های همکاری دانشگاه مراغه با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز علمی داخل
کشور
سال 1395
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
 1 شرکت پارت پیشرو گامان (سهامی خاص)
 2 تفاهم نامه همکاری علمی آزمایشگاهی
 
سال 1394
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
 1 دانشگاه تبریز 
 2 شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) 
3 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه میاندوآب)
4 مرکز رشد شهید فراحی 
 
 
سال 1393
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 
 
 
سال 1392
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 دانشگاه فنی و حرفه ای
 

سال 1391
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
 1 پژوهشگاه مواد و انرژی 
 
 
 
سال 1390
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی مراغه
2 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 3 سازمان فناوری اطلاعات ایران 
 4  موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه
  5  دانشگاه آزاد 
 

سال 1387
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 
 
 
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای