تلفن های دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری قسمت یا واحـد : مسئول دفتر
اسامـی افــــراد : خلیلی شماره داخلــی : 12
شماره مستقیم : 444444444 شمــاره فـکـس :