تاریخ : يکشنبه 14 اسفند 1401
کد 59

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه مراغه ؛

مدیر جدید پژوهشی دانشگاه مراغه منصوب شد.

دکتر مازیار فرزام به عنوان مدیر پژوهش دانشگاه مراغه منصوب شد.
به گزارش «مدیریت پژوهشی دانشگاه مراغه»  دکتر محمد زادشکویان رئیس دانشگاه مراغه طی حکمی دکتر مازیار فرزام را به عنوان مدیر پژوهش دانشگاه مراغه منصوب کرد.
دکتر مازیار فرزام دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه بوده که پیش از این، ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه را بعهده داشت.