آیین نامه ها و فرم ها

1-   شرکت و ارائه مقاله در مجامع بین المللی 


2- فرصت مطالعاتی

3- شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی

       4-  اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)


       5-  مقالات چاپ شده

6-  طرح های پژوهشی

 
7-  نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه مراغه 


9- حمایت از فعالیت های دانشجویی


10- پژوهشگران برتر سال