کارشناس امور پژوهشی

خانم فاطمه طاهری
تلفن: 37279006-041
داخلی: 321-04137273068
ایمیل Research@maragheh.ac.ir
researchmaragheh@gmail.com


آقای شهرام عبدی آذر
داخلی: 340-04137273068
ایمیلsh.abdiazar@gmail.com 
 
 
امروز : 8      ديروز : 10      ماه : 339      كل : 8796