سمینارها و کنفرانس ها

 

 

» سمینارهای برگزار شده در دانشگاه مراغه
 
مهمترین هدف و رسالت دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی، توسعه و گسترش آگاهی­ های علمی، پژوهشی و فرهنگی در جامعه است. بنابراین برگزاری هدفمند سمینارهای علمی در سطح دانشگاه ­ها­ از ملزومات رسیدن به این هدف مهم بوده و می ­تواند تأثیری مثبت و تحولی چشمگیر در جهت توسعه مطلوب علمی کشور باشد. از سوی دیگر، سمینارهای علمي بستر مناسبي را براي نشر و ارائه دستاوردهاي علمي فراهم ساخته و امكان نقد و بررسي اين يافته ها را در جامعه علمي به دست مي­ دهند. 
در همین راستا، دانشکده علوم پایه اقدام به برگزاری سلسله سمینارهای علمی توسط اعضای محترم هیئت علمی گروه ­های آموزشی ریاضی، شیمی و زیست­ شناسی در دانشکده نموده است. امید است دامنه این گونه سمینارهای علمی به سایر دانشکده ها و در مجموع کل دانشگاه گسترش یافته و حتی اقدام به تشکیل کمیته برگزاری سمینارهای علمی در سطح دانشگاه گردد. دعوت از اعضای هیئت علمی برجسته، شناخته شده و صاحب نظر در این سمینارهای علمی از سایر دانشگاه­ ها و مؤسسات علمی داخل و خارج کشور نیز علاوه بر شناساندن ظرفیت­ های بالای علمی، می­ تواند به غنای علمی دانشگاه بیفزاید. 
 
سمینارهای در حال برگزاری
 

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر محمد رضا عظیمی

   مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعا محدب                                                               

93/12/4

 ریاضی
 دکتر میر مهدی ابوالقاسمی  ارائه روش های نوین میکرو استخراج جهت آنالیز و جداسازی
ترکیبات دارویی،‌ گیاهی و آلودگی های محیطی
94/12/11  شیمی
دکتر فرخ کریمی   سیستم های پروتئین و ژن رسانی نانو در درمان سرطان 93/12/18   زیست شناسی
 دکتر محمد مهدی زاده  روش های عددی غیر استاندارد برای مدل های بیولوژیکی  94/1/24  ریاضی
 دکتر مجتبی امینی  نقش کاتالیست های اکسیو - پراکسو مولیبدن و تنگستن
در واکنش های اکسایش
 94/1/31  شیمی
دکتر امیر عباس برزگر  مقدمه ای در مورد اعتیاد و مکانیسم های عصبی - زیستی ایجاد کننده آن 94/2/7   زیست شناسی
دکتر بیاض دارابی   شبه انتگرال ها و کاربرد آنها 94/2/14   ریاضی
دکتر بهزاد نعمتی سرای  کاربرد موجک ها در روش های طیفی و پردازش تصویر 94/2/21  ریاضی 
دکتر رضا معصومی   اثرات امجواج مغناطیسی بر روی موجوادات زنده 94/2/28  زیست شناسی 
دکتر پرویز دارانیا   بررسی مدل های ریاضی گداخت هسته ای و کاربردهای آنها 94/4/3 ریاضی 
 
 
 سمینارهای برگزار شده 

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

93/8/5

 زیست شناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

93/8/19

ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

93/8/26

 زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری  نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان  93/9/3  شیمی
 دکتر رضا معصومی  پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما  93/9/10  زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی  ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی  93/9/17  ریاضی
 

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

1393/8/5

 گرو ه زیستشناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

1393/8/19

گروه ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

1393/8/26

 گروه زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری  نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان  1393/9/3  گروه شیمی
 دکتر رضا معصومی  پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما  1393/9/10  گروه زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی  ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی  1393/9/17  گروه ریاضی

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

1393/8/5

 گرو ه زیستشناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

1393/8/19

گروه ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

1393/8/26

 گروه زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری  نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان  1393/9/3  گروه شیمی
 دکتر رضا معصومی  پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما  1393/9/10  گروه زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی  ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی  1393/9/17  گروه ریاضی

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

1393/8/5

 گرو ه زیستشناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

1393/8/19

گروه ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

1393/8/26

 گروه زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری  نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان  1393/9/3  گروه شیمی
 دکتر رضا معصومی  پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما  1393/9/10  گروه زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی  ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی  1393/9/17  گروه ریاضی